Allows you to make existing database entries editable.

0.1.0.3017-beta 2009-11-19 23:00 UTC